طلاق رجعی

Transliterations: 

Talaaq Raj'iyy

Talaq Raj'i
Meaning: 
Recoverable Divorce
Explanation: 

Talaq Raj'i, the case in which a man and his divorced wife may return to each other without remarrying (a new marriage contract). This happens after the "first divorce" or "second divorce" before the passage of the waiting period, known as iddah عدۃ).

Some Other Words

Order, Command, Decree أمر
Menstruation, Menses حيض
Abel ھابيل
Dower صداق
Slaughtered Camel جزور
Prophethood, Prophecy نبوّۃ
Celibacy عزوبۃ
Predestination, Exact Measure قدر
Unseen Thing غيب
Abode of Peace دار السّلام
Performance أداء
(Divine) Message رسالۃ
Psalms of David مزامير داود
Forgetfulness, Inattention سھو
Ascetic زاھد