الحق

Transliterations: 

Al-Haqq

Al-Haq
Meaning: 
The Supreme Truth
Explanation: 

Al-Haq, a Divine Attribute of Allah. The One Whose existence and reality cannot be denied or doubted.

Tags: 

Some Other Words

Relief فرج
To Apostatize (ارتدّ (يرتدّ
To Show Arrogance (استکبر (يستکبر
Supererogatory Prayer صلاۃ التطوّع
Feast of Sacrifice عيد الاضحٰی
Most Praise Worthy أحمد
Slaughter ذبح
The Supreme Reckoner/ the Most Sufficient One الحسيب
Hypocrite منافق
Fornication, Adultery الفاحشۃ
Land Tax خراج
Forgetfulness, Inattention سھو
Good Deed قربۃ
Semen مــــني
Keeping, Withholding امساک